ދަރިވަރު ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ވައްދަން / ސްކޫލު ބަދަލު ކުރަން އެދޭ ފޯމު (މާލެ ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް)

ކުރިން ފަށައިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާ

ކުރިން ފުރުއްވި ފޯމު އަލުން ފުރިހަމަކޮށްލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރާއި" އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބިލެއްވި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ޖެއްސެވުމަށްފަހު "ފަށާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ކުރިން ފައްޓަވާފައިވާ ފޯމު ހުޅުވޭނެއެވެ.


އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ

އައު ފޯމެއް ފުރުއްވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރު" ޖައްސަވާ، "އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ބެލެނިވެރިޔާގެ މޮބައިލް ފޯނަށް "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" އެއް ލިބިލައްވާނެއެވެ. މި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ފަހުން ބޭނުންކުރައްވަން ޖެހިދާނެތީ، "ޑިލީޓް" ނުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް ކުދިން ވެއްދުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ އެކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުދިން ވެއްދުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެކަމަށްއެދި މިހާރުވެސް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ.